من همونیم که از تنبلی بلند نمیشم برم وای فای و روشن کنم با نت گوشیم وصل میشم بعد الان استادا چیجور انتظار دارن من ۷۰۰ صفحه بیو امتحان بدم آخه 
استاد من عزیز من رحم کن برادر رحم