از نشونه های آخرالزمان اینکه  فصل یک از شلغم و پیاز گفته بعد  میری میبینی سر جلسه امتحان از نظریه بینگ بنگ سوال دادن واسه اون قسمت 


من دیگه حرفی واسه گفتن ندارم 
مسئولین رسیدگی کنن لدفا 
# حال میکنین بعد عمری پست عکس دار گذاشتم براتون عشق جونیااام