میدونی چیه ؟؟!
یه وقتایی احساس میکنم فاصله خامی و پختگی درد درررررررد 
خیلی وقت ها تا درد نکشی رشد نمی کنی و بزرگ نمیشی