عزیزای من می فهمم بعضیاتون میاید و هیچی نمیگید ولی خب این جور که نمیشه اگه میخونید یه چیز بگید دیگه