چه سوت و کوره 
معلومه اجاق وبلاگارو دانشجوها روشن میزارن و با اومدن امتحانا همه مشغولن 
همه سایلنت 
همه خاموش 
این تو بمیریا ازون تو بمیریا نیست این آنا رو دیگه نمیشه یه شبه جمعش کرد من برم بخونم