سکوت   
هرچقدرم تلاش کنی بالاخره یه وقتی یه روزی یه جایی این سکوت شکسته میشه ......

.
.
.
.
. شاید یهویی دیگه نباشم