زندگیم  این روزها با اصطحکاک بالا ولی خیلی شیرین میگذره.
..
.
یادم باشه ادامه کتاب  وقتی نیچه گریست و بعد تحقیق بیو شروع کنم .
.
با وضع الانم احتمالا تعطیلات بین ترمی بی تعطیلات
.
شاید کلا تحقیقمو ندم یه کوچولو کم آوردم 
.
برا پدربزرگم و پدرم دعا کنید .