وای خدا عجب برفی 
خداجونم شکرت دمت گرم کلی جیگرم حال اومد