تموم شد ولی خب تو این برف اولا کسی و ندارم بریم برف بازی دوما به خاطر سرما و بد بودن رااهها مسافرت کنسله 
پس چاره ای ندارم  جز خوندن کتابای نصفه نیمم