کلا متخصص گند زدن به همه ی امور روزم 
اما اگه حق باهام باشه به گندی که زدم افتخار می کنم 
کلا بیایم با خودمون دوست باشیم و یه سری اخلاقامونو  که بد نیستن و بدوستیم  حتی اگه عذاب وجدان بگیریم اصلا ادم باید عذاب وجدان بگیره  خب من چیکار کنم اصلا به من چه ولش کن بابا مهم نیست 
اَه رو مخ 
موجود ....
فوزول 
خب هرکسی یه چیزی برا خودش داره که دوست نداره بگه 
گشنمه 
خوابمم که هیچی کتاب خوندنمم که الان میشینم میخونم 
یه کلمه از دهنم پرید گفتم من فلان کتابو خوندم استادم از فرصت استفاده کرد و گفت بیا کنفرانس بده اصلا من دیگه  حرف نمیزنم 
اصلا چرا باید انقدر استاد روم زوم کنه 
اصلا استادم استادای قدیم 
وای من نخوام فردا برم باید کیو ببینم اونم فقط برا یه درس باید بکوبم برم 
یه ماشینه خراب شده همش داره نصف شبی بوق میزنه وای دیشب ساعت ۲ داشتم خواهرمو می گرفتم یهو یه مرده برداشت کوپ کرده بودماااا 
بعد هعی با صدای  خش دار می گفت کیه منم گفتم ببخشید فک کنم اشتباه گرفتم اونم گف اخه این وقت شب اشتباه میگیرن منم بعد کلی عذر خواهی گفتم بابا خب اشتباه شده دیگه شب و روز نداره که 
وای خیلی بد بود از ترس دستم میلرزید همش تقصیر خواهرمه دیگههه 
به خدا میخواستم گریه کنم صبحم تو راه دانشگاه همش یادم میافتاد استغفرالله می گفتم 
اخه مگه مرض دارم با خط ثابت نصف شبی مزاحم شم اشتباه شد دیگه برادر من قبول کن 
دیگه بعدش کلا پشیمون شدم به خواهرم بزنگم همش میترسیدم باز اشتباه شه یه بد بخت دیگه رو از خواب بیدار کنم 
حالا اولش من فک کردم خواهرم سر کارم گذاشته خندم گرفته بود فک کنم اون بود مرده باور نمی کرد اشتباه شده فقط یه حرف ۳ رو د۲ گرفته بودماا عذاب وجدانش هنوزم ولم نمی کنه