تلگرام یه جوری از ۱ به اون ور خلوت میشه انگار خاموشی زدن 
والا چه خبره همچین دل آدم میگیره انگار حس اون سرباز به آدم دست میده که داره تو هنگ مرزی دیده بانی میده