تو سلف اردوگاه یه بنر بود و یه لبخند 
لبخندی که حسابی گرفت منو 
لبخند شهید حسین خرازی خیلی شیرین بود  
اولین بار بود انقدر این شهید به دلم نشست .
فرمانده شرمندتم