آقا بعد عمری دارم خونه تکونی می کنم ( خب چیکار کنم چند سال درس داشتم دست به سیاه سفید نزدم حالا ام در پی تحول و ازین صوبتا تصمیم گرفتم یه کمکی بکنم بلکه یه ثوابی ببرم  .شستشوی مغزی به این میگنا ریا نباشه قبل راهیان ظرفم نمی شستم الان دستمال و  شلنگ گرفتم دستم کل خونه رو دارم می شورم .
مدیونید فک کنید الان یه وری کج و کوله افتادم و دچار اسپاسم ماهیچه شدم کمرمم نمی تونم تکون بدم.
هیچی دیگه خواستم بگم تو خونه تکونی جوگیر نشید .کمک کنید ولی با شیب ملائم 
این مامان ما ام نقظه ضعفمون دستش اومده هعیی ازون دعاهایی که دل دخترا رو غش میندازه می کنه هعی من تو رودرواسی بیشتر می سابم  
مظلوم گیر آورده والا 
ماشالا تو گرد گیری لکه ها در مقیاس نانو مترم میبینه گیر میده پاک کن 
دیشب از خستگی رو مبل خوابم برده بود 
خدا خودت کمک کن