کل وسایلا وسط اتاقمن و تازه بعد اینکه ریختم بیرون به غلط کردن افتادم 
خداااا
هلپ می پلیز