یه چیزی شده که اصلا دلم نمیخواد با این روال پیش بره  و اصلا نمیخوام ادامه پیدا کنه یه معضل جدید
واقعا ما داریم تو اجتماع زندگی میکنیم و درد مردم و لمس میکنیم 
خیلی دلم میخواد این اتفاقو فیلمشو بسازم چون حرف دل خیل عظیمی از مردم این سرزمین 
بعدا بیشتر توضیح میدم اگه خدا بخواد