همیشه وقتی یه کاری و جدی گرفتم و براش واقعا تلاش کردم و زور بازومو گذاشتم بهترین و عالی ترین نتیجه رو گرفتم و در بیشتر مواقع این اتفاق وقتی افتاده که من همه ی افکارم همسو و در جهت انجام دادن اون کار مثبت بوده و هیچ مانع اساسی و مخالفت و نگرانی جدی ذهنی وجود نداشته 
آخرین اتفاق خیلی خوب برنده شدن تو مسابقه ی آشپزی بود .
میخوام از این اتفاق و از این  برآورد ذهنیم به این نتیجه برسم و خودمو قانع کنم و گوشزد کنم که امتحانات این ترم از همیشه جدی تره و یه جورایی سرنوشت سازه .
از فردا شروع میکنم و قوی میشینم پای درس و مشقم انشاءالله .