همه چی خوب پیش میره تا جایی که بی تفاوتی نبینم چه میخواد طرف مقابل شخص و آدم باشه چه ارگان دولتی باشه وچه غیر دولتی یا حتی اگه عکس باشه  یا عروسک برام فرقی نداره فقط این مهمه که بی تفاوت نباشه