به نظرتون چیجور میشه دو نفر که دنیاشون باهم فرق داره ولی خب دوست داشتن و علاقه ایم وجود داره بینشون به هم برسن؟
اینکه میگم دنیاشون متفاوته یعنی واقعا متفاوته علاقه هاشون ، فکرشون ،خوشیا و شادیاشون ، حتی لباس پوشیدنشون  اعتقاداتشون و طرز تفکر و...
اصلا اگه همچین ادمایی بهم برسن چقدر میتونن کنار بیان و هم دیگه رو تحمل کنن؟!